Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада

Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС), чл. 69. и 70. прописано је да Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врше континуалну контролу и праћење стања животне средине, а која се врше мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и квалитет ваздуха.

Податке о квалитету ваздуха у Новом Саду можете преузети са државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и локалне мреже мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Града Новог Сада.

На основу члана 9. став. 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09 и 10/13) и члана 67 тачка 47. Статута Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), по прибављеној сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине број: 353-01-00063/1/2019-03 од 25. априла 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 239. седници од 28.05.2019. године, доноси Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Нада у 2019. и 2020. Години

Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, односно, оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

ЛОКАЛНA МРЕЖA МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.