Програмске активности

Истраживачки и развојни програми и пројекти

Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2017-56в-II од 4. децембра 2017. године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:

1.   ''Пилот-пројекат: Оцена еколошког статуса површинских вода на територији града Новог Сада коришћењем биолошких показатеља у циљу имплементације Оквирне директиве о водама (WFD) Европске Уније'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

2.   ''Истраживачки мониторинг процедних и подземних вода, као подлога за санацију депоније у Новом Саду'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

3.   ''Процена ризика на животну средину токсичних и емергентних полутаната у отпадној и површинској води Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

4.   ''Анализа лабораторијских података у циљу утврђивања постојећег стања и дефинисање кључних елемената заштите система пречишћавања отпадних вода града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

5.   ''Инвазивне биљке на подручју града Новог Сада - тренутно стање, предикција насељавања и ширења - основе за стратегију сузбијања'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

6.   ''Евалуација различитих модела управљања биоразградивим отпадом из комерцијалних објеката на територији Града Новог Сада применом МФА (''Material Flow Analysis'') методе'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

7.   ''Утврђивање количине и морфолошког састава отпада из комерцијалних објеката у Новом Саду у циљу дефинисања одговарајућег система за управљање комерцијалним током отпада на локалном нивоу'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

8.   ''Елементи за унапређење система мониторинга квалитета ваздуха животне средине на територији Града Новог Сада'', носиоца пројекта: Институт за јавно здравље Војводине;

9.   ''Процена изложености становника Новог Сада нејонизујућем зрачењу из радио-фреквенцијског опсега'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука;

10. '' 'NS MOSS' - Примена маховина у детекцији тешких метала у ваздуху на територији града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет;

11. ''Одређивање изложености електричним пољима високих фреквенција у зонама повећане осетљивости кампуса Универзитета у Новом Саду'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, у износу од 847.000,00 динара;

12. ''Могућности и економски аспекти употребе жетвених остатака за производњу топлотне енергије на подручју града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад;

13. ''Израда нумеричког модела за анализу квалитета ваздуха као последице емисије из стационарних извора'', носиоца пројекта: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад;

14. ''Мониторинг квалитета земљишта'', носиоца пројекта: Институт за ратарство и повртарство;

15. ''Карактеристични полутанти на аутобуским стајалиштима на територији Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду;

16. ''Анализа правних и економских аспеката примене принципа 'загађивач плаћа' (накнаде за заштиту животне средине) са упоредним приказом поликтика у ЕУ, Србији и изабраним земљама'', носиоца пројекта: Институт економских наука, Београд;

17. ''Идентификација основних аерополутаната у близини бензинских станица у функцији унапређења заштите животне средине Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Привредна академија у Новом Саду'', Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду;

18. ''Елементи за развој система управљања споредним производима животињског порекла на територији града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију ''Футура'' у Београду;

19. ''Анализа и препорука врста биљака које треба садити на јавним површинама града Новог Сада зависно од услова и климатских промена'', носиоца пројекта: Универзитет "УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА" у Београду, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима;

20. ''Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији Града Новог Сада'', носиоца пројекта: Универзитет Сингидунум, Факултет за примењену екологију ''Футура'' у Београду.

 

Рок за реализацију истраживачких и развојних програма и пројеката чији ће резултати представљати научну основу за предузимање мера заштите и унапређења животне средине на територији Града Новог Сада је годину дана од дана потписивања уговора.