Програмске активности

ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У 2007. години настављено је редовно обавештавање јавности о стању животне средине и раду Управе путем ''Екобилтена'' који је објављиван сваког месеца и бесплатно дистрибуиран свим заинтересованим органима, организацијама, школама, факултетима и другим заинтересованим субјектима на преко 250 адреса. Истовремено је ''Екобилтен'' објављиван на сајту Градске управе за заштиту животне средине. У току 2007. године настављено је ажурирање интернет странице Градске управе за заштиту животне средине на адреси www.environovisad.org.yu, актуелним информацијама које су од значаја за Град Нови Сад.