Електромагнетско зрачење

На основу мерења ЕМ зрачења, преко интензитета вектора електричног поља, у оквиру задате области могуће је утврдити просторну расподелу емитоване електромагнетске енергије. Поређењем добијених резултата са важећим прописима у домену заштите људства и животне средине од нејонизујућих зрачења, могуће је квантитативно изразити утицај постојећег нивоа зрачења на окружење и људе. Мерењем нивоа електричног поља могуће је утврдити и постојање проблема у антенској инсталацији, или начину монтаже радио-опреме, а који за последицу имају недозвољено велике вредности интензитета електричног поља.

Пограмом мониторинга ЕМ поља, који финансира Градска управа за заштиту животне средине а реализује Факултет техничких наука – Департман за енергетику, телектронику и телекомуникације, врши се периодична или повремена контрола нивоа електромагнетског зрачења, на појединим локацијама или на целој територији Града Нововг Сада. Тиме се омогућује увид у степен угрожености животне средине који је последица нејонизујућих зрачења у радио-фреквенцијском опсегу.

Мониторинг нивоа електромагнетног зрачења на територији Града Новог Сада за 2008. годину


Мониторинг нивоа електромагнетног зрачења на територији Града Новог Сада за 2009. годину


Мониторинг нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада у 2011. години
 

Мониторинг нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада у 2012. години