Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 Правилник о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
2 Захтев Осталих-посебних корисника јавних средстава за упис у Евиденцију корисника јавних средстава
3 Налог за отварање динарског посебног наменског подрачуна код Управе за трезор
4 Прaвилник o нaчину утврђивaњa и eвидeнтирaњa кoрисникa jaвних срeдстaвa и o услoвимa и нaчину зa oтвaрaњe и укидaњe пoдрaчунa кoд упрaвe зa трeзoр
5 Захтев осталих посебних корисника јавних сердстава за упис у Евиденцију корисника јавних средстава
6 Налог за отварање динарског посебног наменског подрачуна код Управе за трезор
7 Отварање посебног наменског рачуна у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада