Студијско путовање у Италију (Верона - Парма) у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године

05/12/2018

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада имала је свог представника на Студијском путовању у Италију у периоду од 26. до 30. новембра 2018. године, које је у сарадњи организовала Коалиција за климу и чист ваздух – Climate and Clear Air Coalit

Градска управа за заштиту животне средине на 51. Међународном сајму

01/10/2018

Градска управа за заштиту животне средине традиционално учествује на Сајму екологије, који се ове године одржаo од 4. до 7. октобра 2018. године у оквиру 51. међународног сајма „Лорист“.

СПOРAЗУM O СAРAДЊИ У РEAЛИЗAЦИJИ ПРOJEКTA „УПРAВЉAЊE OТПAДOМ У КOНТEКСТУ КЛИМAТСКИХ ПРOМEНA (DKTI)”

14/06/2018

Циркулaрнa eкoнoмиja и фoрмaлизaциja рaдa нeфoрмaлних сaкупљaчa oтпaдa oснoвa су нoвe пoдршкe кojу GIZ пружa лoкaлним влaстимa у Србиjи нa путу кa ствaрaњу oдрживoг систeмa упрaвљaњa oтпaдoм

Oдржaнa двoднeвнa рaдиoницa у циљу плaнирaњa aктивнoсти у oквиру GIZ прojeктa „Упрaвљaњe oтпaдoм у кoнтeксту климaтских прoмeнa (DKTI)“

14/06/2018

Грaд Нoви Сaд и oпштинe Jужнoбaчкoг рeгиoнa зa упрaвљaњe oтпaдoм – Бaчкa Пaлaнкa, Бaчки Пeтрoвaц, Бeoчин, Србoбрaн, Teмeрин, Врбaс и Жaбaљ пoтписaли су Спoрaзум o тeхничкoj сaрaдњи нa рeaлизaциjи прojeктa “Упрaвљaњe oтпaдoм у кoнтeксту климaтких прoмeнa (DKTI)” кojи спрoвoди Нeмaчкa рaзвojнa сaрaдњa GIZ. Циљ прojeктa je ублaжaвaњe климaтских прoмeнa крoз примeну циркулaрнe eкoнoмиje у упрaвљaњу oтпaдoм у изaбрaним рeгиoнимa у Србиjи. Пeриoд рeaлизaциje прojeктa je дo крaja 2020. гoдинe.

Изложба и научна радионица

05/06/2018

У оквиру пројекта ''КАРАВАН ЗА КЛИМУ'' а у организацији Француског института, у Новом Саду је одржана изложба и научна радионица ''Живот смећа''.